:نام تجاري رشته برشته خيام :نام
رشته آشي :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
نيشابور - بلوار بعثت - نبش چهارراه مدرس
:صندوق پستي (051)42229566
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
نيشابور - منطقه صنعتي برزنون
(051)42033233, 09155528001
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
barzinreshteh@yahoo.com :پست الکترونيک :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات
توليد رشته آش، رشته سوپ و رشته پلويي و توليد و بسته بندي حبوبات
با چندين سال سابقه درخشان