:نام تجاري تهراني :نام
متل 2 ستاره :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
آمل - كيلومتر 80 جاده هراز - بعد از گزنك - جاده آبگرم لاريجان
(011)43357179, 09192288486
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
nehzat_mla@yahoo.com :پست الکترونيک :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات
داراي سوئيت هاي مجهز به وان آبگرم معدني، پارکينگ اختصاصي و چشم انداز طبيعي