:نام تجاري قند اروميه :نام
قند و شكر :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
م. فردوسي - ساختمان شهد - ط. 6
3-88809081
:صندوق پستي 88807339
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
اروميه - كيلومتر 22 جاده سلماس
(044)33722439
:صندوق پستي (044)33722430
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
:پست الکترونيک www.urmiehsugar.ir :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات