:نام تجاري قند اروميه :نام
قند و شكر :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
م. فردوسي - ساختمان شهد - ط. 6
3-88809081
:صندوق پستي 88807339
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
اروميه - كيلومتر 25 جاده سلماس - نوشين شهر
(044)33732439, 33733374
:صندوق پستي (044)33732430
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
:پست الکترونيک urmiasugar.co.ir :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات